FAQ

Vaše nejčastější dotazy

Školka Venku - logo kulaté

Venku za každého počasí?

Je to překvapivé, ale děti jsou ze změn počasí velmi nadšené.

Nejenže se postupně otužují, ale máme připravený důmyslný program tak, aby se děti opravdu cítily dobře. Mimochodem, všechny děti se nejvíc těší na pořádné vánice a déšť. Mohou v holínkách a v pláštěnkách bezpečně skákat do louží. Při nepříznivém počasí máme možnost využít zázemí školky (srub), kde nám hřejí kamna.

***

Musí být dítě plně očkované?

Školku Venku se nám podařilo přihlásit do rejstříku MŠMT a přijímat ze zákona můžeme pouze děti plně očkované.

Výjimka je pouze pro pětileté děti v režimu povinného roku předškolní docházky. V tomto případě mohou být přijaty všechny děti bez ohledu na jejich zdravotní stav, tedy i děti neočkované a nedoočkované. Lesní mateřská škola nemá povinnost přijmout všechny děti v předškolním vzdělávání – není spádová.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení od lékaře, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci.

Prioritou při přijímání dětí do předškolních kolektivních zařízení totiž nadále zůstává zachování kolektivní imunity, tj. takové formy imunity, ke které dochází, když je významné množství osob v populaci proočkováno proti konkrétnímu onemocnění a patogen ztrácí schopnost epidemické incidence. Kolektivní imunita nemůže ovlivnit patogenitu původce, ale může snížit cirkulaci původce v populaci, případně vést až k eliminaci původce v populaci. Právě míra proočkovanosti je klíčová pro dosažení kolektivní imunity a snížení cirkulace původců infekčních nákaz v populaci.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

***

Jak je to s povinnou školní docházkou?

Povinná předškolní docházka se týká všech dětí, které budou mít páté narozeniny do 31.srpna. V dalších letech zavádí MŠMT také nárokovatelnost místa v MŠ. Je třeba neplést si tyto dva termíny. Nárokovatelnost není povinnost, znamená pouze, že spádová MŠ musí přijmout dítě daného věku do MŠ. Týká se pouze MŠ, které jsou pro konkrétní dítě (dle adresy trvalého pobytu) spádové. MŠ, která pro konkrétní dítě spádová není, se tato povinnost netýká. Lesní MŠ není spádová.

Spádová MŠ je klasická mateřská školka. Tedy školka v rejstříku MŠMT, kterou obec stanoví jako příslušnou pro konkrétní ulice, nebo celé obce dle adresy trvalého pobytu dítěte. Spádová školka MUSÍ vaše pětileté dítě přijmout. Spádovou školkou není Lesní školka.

Lesní mateřská školka Venku není spádová.

Nespádová školka nemá povinnost dítě přijmout, ale to je oproti spádové školce jediný rozdíl. Protože rodič má možnost školku pro své dítě vybírat, nemusí dítě přihlásit pouze do spádové školky. Možnost výběru platí i pro evidenci k individuálnímu vzdělávání. Konkrétní podmínky pro přijetí si stanoví každá Lesní školka sama. Ředitel nespádové MŠ má povinnost informovat ředitele spádové MŠ, že přijal dítě z jeho obvodu k povinné předškolní docházce nebo do individuálního vzdělávání.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven vyhláškou MŠMT 14/2005 v § 1c na 4 hodiny každý pracovní den (s výjimkou prázdnin). Lesní školka si sama stanoví systém omlouvání dítěte z výuky.

***

A to jsou děti jen v lese?

Často, ale ne pořád.

Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy divadel, kin, knihoven, muzeí, zajímavých míst a zajímavých lidí.

***

Jaký je rozdíl mezi Lesní mateřskou školkou a Lesním klubem?

Lesní mateřská školka je subjekt předškolního vzdělávání přesně popsaný ve školském zákonu a průvodních vyhláškách. Vzdělává děti v prostředí přírody na základě Školního vzdělávacího plánu – ŠVP. Plnění ŠVP kontroluje Česká školní inspekce. Škola musí být v registru MŠMT. Je možné v něm plnit tzv. povinnou předškolní docházku.
Lesní klub není definován zákonem. Povinná školní docházka lze plnit pouze přihlášením do Individuálního vzdělávání a nebo zapsáním do školky, která je v rejstříku MŠMT.

Naše Lesní školka Venku je v registru MŠMT, je členem Asociace lesních mateřských škol a připojuje se k etickému kodexu ALMŠ.

Upozorňujeme, že některé školky používají termín „Lesní školka“ neoprávněně, je dobré si ověřit, zda jsou min. členy Asociace lesních mateřských škol.

Asociace lesních mateřských škol posuzuje, zda se opravdu dodržuje koncept lesní školky.

***

Jak mohu Lesní školku Venku podpořit?

Líbí se Vám myšlenka lesních školek? Uvítáme materiální i finanční pomoc.
Zapsaný spolek Lesní mateřská škola Venku, z.s. jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro Lesní školku Venku.

Možnosti darování:

vkladem na účet spolku, a to buď pravidelným příspěvkem ve formě navýšení školného, nebo jednorázově;
věcným darem Potvrzení o daru. Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci doklad a následně zašleme či předáme dárci:
A) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000 Kč)
B) darovací smlouvu (pro dary nad 5 000 Kč)
Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000 Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu.

Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru, které od nás obdržíte, poslouží jako účetní doklad.

Účet Lesní školky Venku je veden u Fio banky, a.s.

Bankovní spojení: 27001181106/2010

Materiální pomoc: stavební řezivo, přírodní materiály, knížky, encyklopedie, výtvarný materiál apod. dle dohody s Lesní školkou Venku.
Děkujeme za Vaši pomoc