PŘIHLÁŠKA

Přihláška a další informace ke stažení

LMŠ Venku - srub

Chcete se k nám přihlásit? Stačí vyplnit on-line přihlášku a zúčastnit se Zápisu.

Online přihláška není závazná, ale pomůže nám potvrdit váš zájem.

Přednostně jsou přijímáni sourozenci již docházejících dětí.

Rozsah docházky je minimálně 5 dnů.

Můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Toto tvrzení je potřeba doložit Evidenčním listem potvrzeným dětským lékařem.

V době nástupu je třeba, aby dítě bylo plně:

  • očkované nebo
  • je proti nákaze imunní nebo
  • se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci
  • Pokud je dítě  v režimu povinného roku  předškolní docházky, nepožaduje škola doklad o očkování.
 

Lesní mateřská škola Venku nemá povinnost přijmout dítě v režimu povinného roku předškolní docházky – není spádová.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

  • Informace o vašem dítěti

 

RODIČE DÍTĚTE / Zákonní zástupci dítěte

 

KDO BUDE DÍTĚ VYZVEDÁVAT

 

Další informace, které nám chcete sdělit

 

Poučení

  • Vyplněním výše uvedených údajů souhlasím, aby Lesní mateřská škola Venku, z.s, Brná č. ev. 36, 403 21, Ústí nad Labem, zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. Lesní mateřská škola Venku, z.s, dále jen „školka“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školku je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 4uyhkcr, emailem na info@www.skolkavenku.cz nebo poštou na adrese Brná ev.č.36, 403 21, Ústí nad Labem. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro školu je člen Lmš Samorost.
 

Autorizace a odeslání