+420 723 054 848 info@skolkavenku.cz

Přijímáme preventivní opatření pro LMŠ Venku – Koronavirus Covid – 19

V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí. Současně prosíme o sdělení.

Aktualizace ke dni 16.3.2020

Zřizovatel Lesní mateřská škola Venku, z.s. rozhodl o přerušení provozu Lesní mateřské školy Venku. Závažným důvodem je zamezení šíření nákazy Covid-19.
Odkazujeme na doporučení MŠMT ze dne 10.3.2020 č.j. MSMT-11703/2020-1.

Uzavření je platné od 17.3.2020 od 7:00h předběžně do 24.3.2020 7:00h.

Karolína Kostínková

předsedkyně Lmš Venku

Postup dle MŠMT:

Číslo jednací
MSMT-11703/2020-1
Datum 10. 3. 2020

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol
Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.
Opatření se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a
přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách
a školských zařízení.
Opatření platí do odvolání.
Opatření se týká základních škol, základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a
vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných i soukromých.
Přestože se opatření výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme
zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se opatření
výslovně netýká, doporučujeme však jejich provoz přerušit nebo omezit v maximální možné míře,
a to po dohodě se zřizovatelem.
Opatření se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování
včetně odborného výcviku.
V případě již probíhajících akcí pořádaných školou (například lyžařský kurz) je možné tyto akce
dokončit. U dalších takových naplánovaných akcí doporučujeme zvážit jejich uskutečnění. Pokud
škola koná další akce, které však nesouvisí přímo se vzděláváním, doporučujeme i takovéto akce
zrušit nebo omezit.
Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní
případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či
studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto
nástrojů rozhoduje ředitel školy.
tel. ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po – Pá 7:30 – 15:30
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
www.msmt.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kancelář ministra
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1

Zaměstnanci školy:
I nadále platí, že podle § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogický
pracovník povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé
pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době
zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem
práce zaměstnavatel.
Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům)
práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících
s přímou pedagogickou činností).
Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání
samostudia.
Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně
zaměstnavatele.
tel. ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po – Pá 7:30 – 15:30
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
www.msmt.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kancelář ministra
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
Ošetřovné:
Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší
10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě
mladší 10 let.
Rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče
se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici ZDE

Přejeme Všem hodně zdraví, síly a trpělivosti,

Děkujeme,

Lesní mateřská škola Venku, z.s