AKTUALITY

Informace o aktuálním i plánovaném dění ve školce

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání
1) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci).
2) Děti, které k 31. 8. 2021 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti.

Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání
1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které mají v lesní mateřské škole sourozence (2b).
2. Soulad výchovně vzdělávacích strategií školy a rodiny
3. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí, jež bude převyšovat kapacitu školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.
Pomocná kritéria
Bude posuzována míra soběstačnosti dítěte (umět si dojít na toaletu, umět se obléct, umýt a utřít si ruce, pít z hrnečku, najíst se). Dítě by mělo zvládnout terén školky (chůzi po schodech). Mělo by zvládnout základní komunikační dovednosti (6b).
Při zápisu dětí do lesní mateřské školy budou zohledňovány tyto skutečnosti:
Rodiče dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s pilíři školy a koncepce školy jim vyhovuje.
Dítě je psychicky a fyzicky zralé pro zahájení docházky.

Uvedená kritéria jsou platná od 1. 1. 2021
K ZÁPISU je potřeba se individuálně přihlásit – online formulářem na webových stránkách školky (bude Vám určen přesný termín zápisu – individuální schůzky)

Přihlášku – Žádost je možné doručit následujícími způsoby:
do datové schránky školy (identifikátor datové schránky LMŠ 4uyhkcr)
emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý emai),
poštou
osobní podání do schránky sídla Lesní mateřské školy Brná ev.č.36., 403 21, Ústí nad Labem
Je potřeba doručit potřebné dokumenty ke dni Zápisu do 14.5.2021
1) Kompletně vyplněnou a podepsanou přihlášku
2) Kompletně vyplněný evidenční list potvrzený lékařem

3) Občanský průkaz zákonných zástupců dítěte (stačí pouze předložit)
4) Rodný list dítěte (stačí pouze předložit)
5) Očkovací průkaz (stačí pouze předložit)
6) Kartičku pojištěnce (stačí pouze předložit)

Jedná-li se o dítě se zdravotním postižením, vyžadujeme dodání doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).
Pokud zákonný zástupce neprokáže nárok v souladu s výše uvedenými pravidly, bude posuzován jako zájemce na dalším místě. Bude-li zjištěno, že žadatel vyplnil některý z údajů nepravdivě, bude dítě zařazeno na konec seznamu nepřijatých dětí.

Upozornění:
Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (tak, aby byly chráněny osobní údaje), bude zveřejněn na webových stránkách školy do 30 dnů od konání zápisu. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.

 

V Ústí nad Labem dne 15.3.2021

 

Mgr. Karolína Kostínková
ředitelka školy