+420 723 054 848 info@skolkavenku.cz

Dodatek ke školnímu řádu Lesní mateřské školy Venku ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19 od 1. 9. 2020
Aktualizace k 20.10.2020

Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak i místně příslušná KHS.
• Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, řádné větrání, dodržování základních hygienických pravidel, nevpuštění do budovy nemocné osoby atp.
• Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místí podmínky. Škola je povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření.
Provoz Lesní mateřské školy:
• Od dětí se před prvním příchodem do LMŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Požaduje až při podezření, či prodělaní karantény.
• Při vstupu musí mít dospělák zakrytý obličej, použít dezinfekci a chodit do šatny zadem.
• nošení roušek ve vnitřních prostorách se nevztahuje na děti
• aktualizace kontaktů na zákonné zástupce dětí (telefonní čísla, e-maily)
• povinnost zaměstnanců a zákonných zástupců dětí neprodleně informovat vedení školy a sdílení informací o onemocnění Covid – 19
• opakované zdůrazňování zásad osobní a respirační hygieny – kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku, správní mytí rukou
• pobyt zákonných zástupců je ve vnitřních prostorách školy omezen na dobu nezbytně nutnou • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit (děti, zákonní zástupci a zaměstnanci) • s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci lze v průběhu školního roku organizovat kulturní a sportovní akce. Školní jídelna a výdejna musí respektovat zásady správné výrobní i hygienické praxe.
Kroky Lesní mateřské školy při podezření na výskyt nákazy COVID – 19
• povinnost školy oddělit dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí
• příznaky infekčního onemocnění u dětí (jako je např: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem zácpa, ztráta chuti a čichu apod.) nemá škola povinnost aktivně zjišťovat, zákonní zástupci jsou povinni předávat do MŠ dítě zdravé Postup při zjištění příznaků onemocnění u dítěte
1. Příznaky jsou patrné již při příchodu do Lesní mateřské školy – vyzvání zákonného zástupce o nutnosti odchodu dítěte ze školy.
2. V průběhu přítomnosti dítěte ve škole – izolace dítěte od ostatních dětí, nasazení roušky (dítě i zaměstnanec, který má dohled nad dítětem), informování zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte a opuštění školy. Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
3. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid – 19 ve škole, škola sama KHS nekontaktuje. 4. Zaměstnanec s příznaky onemocnění školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením všech obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
5. Dítěti, případně zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky covid – 19, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do Lmš pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tato skutečnost musí být potvrzena praktickým lékařem.
6. Při výskytu onemocnění školu zpravidla kontaktuje příslušná KHS, která rozhodne o dalších protiepidemických opatřeních (např. stanovení osob v rizikovém kontaktu).
7. Lesní mateřská škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích (případné úpravě provozu, způsobu vzdělávání apod.) zákonné zástupce dětí a svého zřizovatele.
8. Pokud je znemožněna osobní přítomnost více než polovině dětí ve třídě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzniká povinnost poskytnout dětem v posledním ročníku Lesní mateřské školy vzdělávání distančním způsobem, s ohledem na jejich individuální podmínky i personální a technické možnosti školy.

Úplata za vzdělávání Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. Pokud na základě rozhodnutí HKS dojde k uzavření školy na více než na 2 měsíce další postup stanoví ředitelka.

Dodatek školního řádu nabývá účinnosti dne 1.9.2020

Ředitelka Lmš Venku Mgr. Karolína Kostínková